پاسخ به شبهات مسئله شر از دیدگاه اسلام و مسیحیت

پاسخ به شبهات مسئله شر از دیدگاه اسلام و مسیحیت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................................................... 2

فصل اول: کلیات تحقیق.. 4

تعریف و تبیین مساله. 5

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

اهداف تحقیق 6

پیشینه ی تحقیق.. 6

سوالات تحقیق 8

پیش فرض... 8

فرضیه های تحقیق.. 8

واژگان کلیدی.. 8

روش تحقیق.. 10

مشکلات تحقیق.. 10

فصل دوم: مفهوم شناسی و مبادی بحث... 11

معنای لغوی شر. 12

معنای اصطلاحی شر. 12

مفهوم شر. 12

حقیقت شر. 12

معنای لغوی قادر مطلق.. 14

معنای لغوی.. 14

معنای اصطلاحی.. 14

معنای لغوی عالم مطلق.. 15

معنای اصطلاحی عالم مطلق.. 15

معنای لغوی اختیار. 15

معنای اصطلاحی اختیار. 16

معنای لغوی عالم ماده 18

معنای اصطلاحی عالم ماده 18

معنای لغوی نظام احسن.. 20

معنای اصطلاحی نظام احسن.. 20

معنای لغوی اسلام. 22

معنای اصطلاحی اسلام. 22

معنای لغوی مسیحیت.. 23

معنای اصطلاحی مسیحیت.. 23

فصل سوم: شر از منظر اسلام و مسیحیت.. 24

1- تاریخچه شر. 25

2- شر از دیدگاه مسیحیت.. 26

3- شر از نگاه اسلام. 28

3-1- شر از منظر قرآن. 28

پاسخ اجمالی.. 31

3-2- شر از منظر روایات.. 33

3-3- شر از منظر حکمای اسلامی.. 34

3-4- تقسیم بندی شر از نظر فلاسفه اسلامی.. 37

3-4-1- شر مطلق و مفید. 37

3-4-2- شر تشریعی و شر تکوینی.. 38

3-4-3- شر نفسی و شر بالقیاس... 39

فصل چهارم: شبهات شر و پاسخ به آنها 40

1- مسئله شر. 41

1-1- تقریر مسئله شر از دیدگاه جی.ال.مکی.. 41

1-2- تقریر اپیکورس... 42

1-3- تقریر هیوم. 42

1-4- تقریر موریس... 43

1-5- تقریر کاپلسون. 43

2- راه حل های مسئله شر 44

2-1- راه حل اول: دیدگاه مسیحیت.. 44

دیوید هیوم. 44

جی.ال.مکی.. 44

جان هاسپرز. 45

شرور مبدا خیرات.. 45

شر لازمه اختیار. 46

2-2- راه حل دوم: دیدگاه اسلام. 46

شرور لازمه ی خیر های برتر. 54

جلال الدین سیوطی 56

محمدتقی جعفری 56

جبران شرور در عالم دیگر. 56

ارزیابی اسلام و مسیحیت 57

نتیجه گیری.. 61

پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 61

فهرست منابع. 62پاسخ به شبهات مسئله شر از دیدگاه اسلام و مسیحیت

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال